Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti UNIBUSS spol s r.o. EN
pre vykonávanie osobnej cestnej dopravy – taxislužby

vypracovaný v súlade s § 4 zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č.124/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, ďalej zákonom NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a ustanovení § 420a),§ 421a), § 427, § 760 až § 764 Občianskeho zákonníka i § 374 Obchodného zákonníka, vrátane Čl.3 písm. j), vrátane zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa ako i zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Čl.I

Úvodné ustanovenia

PP obsahuje a bližšie špecifikuje podmienky prepravy ako aj práva a povinnosti dopravcu a cestujúceho, zodpovednosť pri preprave osôb medzi dopravcom a osobami zúčastnenými pri na preprave, tarifu a reklamačný poriadok. V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. – ochrana osobných údajov je dopravca povinný zachovať mlčanlivosť o zistených osobných údajoch cestujúceho a tieto nezverejňovať a nesprístupňovať tretím osobám s výnimkou ich použitia pri uplatnení si práv a nárokov voči cestujúcemu, o ktorých rozhoduje súd alebo iný orgán verejnej moci.

Čl.II

Zmluva o preprave osôb

Prepravcovi, ktorý za určené cestovné použije dopravný prostriedok dopravcu, vzniká zmluvou o preprave osôb právo, aby ho dopravca prepravil do miesta určenia uvedeného v zmluve,

prepravná zmluva vzniká na základe konania prepravcu, ktorým dáva nepochybne najavo, že chce uzavrieť prepravnú zmluvu a to spravidla tým, že zaplatí dojednané cestovné, čím súhlasí aj s cenou dopravcu za vykonanie preprav:

pred uskutočnením prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy má cestujúci právo oboznámiť sa s platným cenníkom taxislužby,

rozsah prepravnej povinnosti dopravcu: Dopravca má prepravnú povinnosť voči každému prepravcovi, ktorý sa chce prepraviť do miesta určenia, a zároveň ktorý je v mieste začatia prepravy v dojednanom čase, minimálne 5min pred odchodom pripravený nastúpiť do vozidla dopravcu. Pokiaľ prepravca mešká s nastúpením do vozidla oproti dopravcom stanovenému času odchodu, zaniká povinnosť dopravcu vykonať prepravu podľa zmluvy. Z dôvodu zrušenia prepravy pre omeškanie cestujúceho podľa predchádzajúcej vety, je dopravca oprávnený ponechať si už uhradené cestovné (resp. akúkoľvek jeho časť) a naložiť s ňou podľa vlastného uváženia,

dopravca má prepravnú povinnosť voči cestujúcemu iba pokiaľ mu to umožňujú prepravné podmienky, najmä technický stav a obsaditeľnosť vozidla taxislužby podľa osvedčenia o evidencii, spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť (okolnosti ako napr.: nepriaznivé meteorologické podmienky). Prepravná povinnosť dopravcu taktiež neplatí, ak cestujúci nie je podľa PP spôsobilý na prepravu,

v prípade nevykonania prepravy v dojednanom rozsahu, z dôvodov na strane dopravcu má cestujúci právo na náhradu škody v rozsahu maximálne v hodnote dojednaného cestovného. Nároku na náhradu škody z prepravy alebo v dôsledku jej nevykonania riadne a včas, z dôvodu na strane dopravcu, sa cestujúci vopred nevzdáva ale tento rozsah limituje na rozsah stanovený podľa predchádzajúcej vety,

pokiaľ cestujúcemu mešká let (čím dochádza k posunutiu času príletu) a tak je ohrozené jeho včasné a riadne dostavenie sa do miesta na uskutočnenie prepravy, je povinný o tom bezodkladne informovať dopravcu (na čísle +421 948 51 51 51 ) vrátane oznámenia predpokladaného skutočného času príletu. Dopravca na základe oznámenia cestujúceho môže pozdržať uskutočnenie prepravy o dobu zodpovedajúcu oznámenému času príletu, maximálne však o 15 minút (platí pre nástup na letisku v Krakove a Katoviciach) alebo umožní cestujúcemu náhradnú prepravu nasledujúcim spojom, pokiaľ to umožňuje jeho obsaditeľnosť. Na zmenu prepravy podľa predchádzajúcej vety však cestujúci nemá právny nárok. V prípade ak cestujúci, ktorý ohlási meškanie nepríde na miesto nástupu do 15 min. po plánovanom odchode, tak vodič dopravcu je oprávnený opustiť nástupné miesto a začať prepravu aj bez cestujúceho,

uskutočnením prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa podmienok prepravného poriadku, vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určené cestovné podľa cenníka taxislužby. Odmietnutie zaplatenia cestovného sa rieši privolaním Polície a je vymáhateľné súdnou cestou. Cestujúci je povinný zaplatiť dopravcovi zákonom určený úrok z omeškania.

Čl.III

Podmienky odstúpenia od zmluvy o preprave osôb

 1. Ak dopravca nemôže vykonať prepravu alebo ju nemôže vykonať za dojednaných podmienok, je povinný upovedomiť o tom bez meškania objednávateľa. Ak objednávateľovi nevyhovujú dopravcom navrhnuté nové podmienky, je oprávnený od zmluvy odstúpiť. V tom prípade, dopravca vráti objednávateľovi plnú hodnotu cestovného lístka,
 2. dopravca môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak nie sú objednávateľom splnené podmienky prepravnej zmluvy alebo ustanovenia PP,
 3. po zakúpení cestovného lístka, vrátane cestovného za nepoužitý cestovný lístok /z akýchkoľvek dôvodov zo strany cestujúceho/ prislúcha cestujúcemu nárok na vrátenie cestovného ak:
 4. cestovný lístok zruší viac ako 24 hodín pred začatím prepravy – z ceny lístka sa odpočíta 15 € poplatok/osoba/smer , ak sa jedná o storno aj spiatočnej cesty tak poplatok je 20 €/osoba,
 5. cestovný lístok zruší menej ako 24 hodín pred začatím prepravy je storno poplatok vo výške 100 % cestovného, teda cestujúcemu dopravca nevráti žiadne cestovné vynaložené na kúpu lístka, t. j. nárok na vrátenie cestovného zaniká,
 6. v prípade potreby uskutočnenia storna, t. j. vrátenia cestovného v čase uzatvorenia predajne je potrebné zaslať žiadosť o storno emailom storno@unibuss.sk, keďže je dôležitý čas požiadania o storno pred uskutočnením prepravy, kvôli storno podmienkam (viď text vyššie),
 7. dopravca na požiadanie (podmienené vyplnením storno formulára) vydá späť cestujúcemu uhradené cestovné ponížené o storno poplatky. Tým nie je dotknuté právo dopravcu príslušnú sumu poukázať bezhotovostne na účet cestujúceho, pokiaľ sú dopravcovi známe k tomu potrebné skutočnosti,
 8. dopravca môže upraviť sadzby storno poplatkov, ktoré zverejní na svojom predajnom mieste a na svojej internetovej stránke www.unibuss.sk,
 9. ochorenie cestujúceho nie je dôvodom pre nárok na vrátenie cestovného,
 10. v prípade potreby uskutočniť zmenu dátumu odchodu je možné túto zmenu uskutočniť za predpokladu, že je viac ako 48 hodín pred odchodom spoja, bez poplatku,
 11. v prípade potreby uskutočniť zmenu dátumu odchodu u individuálnej objednávky ( = prenájom celého vozidla) je možné túto zmenu uskutočniť min. 5 hodín pred plánovaným odchodom vozidla, resp. pred plánovaným odchodom vodiča na miesto odchodu, za poplatok 5 €/vozidlo/jedna cesta, v prípade storna individuálnej objednávky viac ako 24 hodín pred plánovaným odchodom vozidla je dopravca oprávnený účtovať 10 % storno poplatok z ceny objednávky, ak objednávateľ individuálnej objednávky požaduje storno menej ako 24 hodín pred plánovaným odchodom vozidla, je dopravca oprávnený účtovať 50 % storno poplatok z ceny objednávky, ak objednávateľ individuálnej objednávky požaduje storno menej ako 12 hodín pred plánovaným odchodom vozidla objednávka je plne nerefundovateľná, teda vyžaduje sa 100 % storno poplatok z ceny objednávky,
 12. cestujúci je povinný pred nástupom na prepravu sa poistiť a bez poistenia nemôže na prepravu nastúpiť. V prípade, že nastúpi bez poistenia, zrieka sa nároku na vzniknuté škody spôsobené mu dopravcom, resp. za ktoré nesie zodpovednosť dopravca, ktoré prevyšujú hodnotu uhradeného cestovného. Odporúčame klientom cestovné poistenie s poistením storna objednanej služby, ktoré je možné si zakúpiť aj v našej predajni v Košiciach,
 13. vzájomné pohľadávky dopravcu a cestujúceho vyplývajúce zo zmluvy o preprave nie je možné postúpiť tretej osobe bez súhlasu druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, že jednostranne je možné započítať vzájomné pohľadávky bez obmedzenia,
 14. vodič vozidla taxislužby môže odmietnuť vykonať prepravu alebo nedokončiť začatú prepravu, ak:

Čl.IV

Obchodné podmienky predaja cestovných lístkov prostredníctvom internetu

Tieto obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi majiteľom zakúpeného cestovného lístka na strane jednej a prevádzkovateľom, spoločnosťou UNIBUSS SPOL. s r. o. na strane druhej,

 1. dopravca UNIBUSS spol. s r. o. predáva cestovné lístky prostredníctvom vlastného predajného systému na svojej webovej stránke. Hlavným cieľom internetového predaja lístkov je uľahčiť všetkým záujemcom získavanie informácií o voľných miestach, termínoch, časoch odchodov a predovšetkým realizácia priameho predaja lístkov, bez nutnosti ďalšej komunikácie, alebo osobného stretnutia. Naša spoločnosť ponúka predovšetkým transfery z Košíc na letiská v Krakove, Katoviciach, Budapešti, (Viedni). Cestu zo zahraničia na SR je možné objednať skrze našu cestovnú kanceláriu, prípadne cez sieť našich partnerských cestovných kancelárii (zoznam partnerov a miest, kde je možné osobne si zakúpiť cestovné lístky oznámime na požiadanie),
 2. majiteľ cestovného lístka je osoba, ktorá získala lístok priamo v sídle spoločnosti UNIBUSS spol. s r. o., alebo jeho zakúpením cez internetový predaj spoločnosti. Prevod cestovného lístka na tretiu osobu je možné len kontaktovaním našej spoločnosti, pretože musíme vykonať zmenu v zozname cestujúcich. Cestovný lístok je viazaný na meno, iná osoba sa k preprave nepriberie.
 3. objednávanie cestovných lístkov v internetovom obchode spoločnosti UNIBUSS spol. s r .o. je podmienené registráciou užívateľa kde je nutné vyplniť všetky povinné polia formulára vrátane zadania platnej e-mailovej adresy pre komunikáciu medzi užívateľom a systémom. Objednávateľ, ktorý vykonáva objednávku vyplnením formulára, potvrdzuje, že sa zoznámil so “Zmluvnými podmienkami“ pre rezerváciu a predaj cestovných lístkov v internetovom obchode spoločnosti UNIBUSS spol. s r. o. v plnom rozsahu a súhlasí s nimi,
 4. spoločnosť UNIBUSS spol. s r. o. registruje a spracováva všetky osobné údaje majiteľa cestovného lístka, ktoré získala na základe nadobudnutého zmluvného vzťahu. Sú to predovšetkým meno, priezvisko, adresa, telefónny/mailový kontakt, číslo ID resp. cestovného pasu. UNIBUSS spol. s r. o. sa zaväzuje, že chráni jej zverené osobné údaje pred odcudzením a prípadným zneužitím tretími osobami, podľa platných právnych predpisov
 5. cestovné lístky, hlavne pri predaji cez internet sú dostupné klientovi v jeho zákazníckom účte na stránke www.unibuss.sk. Po prihlásení do systému (zákazníckeho účtu) si ich zákazník sám vytlačí. Po dohode je možné zaslanie cestovného lístku klientovi na jeho emailovú adresu, alebo za poplatok (5EUR) zaslanie lístkov aj kuriérskou službou. Po prípadnej dohode a dostatočnom preukázaní totožnosti, je možné dostať cestovný lístok priamo od vodiča pri nastupovaní do motorového vozidla,
 6. k uzavretiu zmluvy o preprave osôb dôjde zásadne až zaplatením cestovného a vydaním cestovného lístka. Pri on-line kúpe CL je transakcia ukončená až potvrdzujúcim emailom,
 7. cestovný lístok je vystavený na meno a je neprenosný,
 8. pri kúpe CL kupujúci zadáva cestujúceho meno, priezvisko, kompletné tel. číslo /aj s predvoľbou/ mobilného telefónu, ktorý bude mať cestujúci pri sebe a číslom ID resp. cestovného pasu. Ďalej odporúčame uviesť aj číslo letu, prípadne z ktorého letiska cestujúci prilieta, let. spoločnosť. Tieto informácie môžu pomôcť v prípade meškania lietadla, aby dispečing dopravcu vedel operatívne riešiť nečakané situácie,
 9. cestujúci má okamihom zakúpenia CL rezervované miesto vo vozidle taxislužby. Konkrétne miesto vo vozidle určuje dopravca prostredníctvom vodiča taxislužby. Zakúpením lístka cestujúci nadobúda právo cestovať vozidlom taxislužby len na termín jazdy uvedený v CL. Pokiaľ ho však cestujúci neobsadí do odchodu spoja, môže byť obsadené iným záujemcom. Majiteľ cestovného lístka je oprávnený tento použiť na jednorazovú prepravu na zakúpený smer. Po dopravení na určené miesto platnosť cestovného lístka končí a nie je možné ho opätovne použiť. Majiteľ cestovného lístka je pri požiadaní povinný predložiť s cestovným lístkom aj preukaz totožnosti,
 10. majiteľ cestovného lístka je povinný si tento starostlivo uschovať ako daňový doklad. Za nedbalé používanie sa považuje okolnosť, kde sa jej bez veľkého úsilia a nedovoleným spôsobom môže zmocniť tretia osoba. Cestovný lístok môže byť použitý len k účelom, ku ktorým je určený. Akékoľvek iné použitie je zakázané!,
 11. dojednané cestovné má cestujúci právo uhradiť:

Čl.V

Plánované odchody a príchody Košice – Krakow airport – Katowice Pyrzowice airport

Odchody z Košíc: 04:30; 07:30 a 23:30

Odchod z Prešova: 05:05; 08:05; 00:00

Odchod z Popradu: 06:00; 09:05; 01:00

Odchody z Katowice Pyrzowice airport: 00:00; 00:00; 00:00

Odchody z Krakowa airport: 00:00; 00:00; 00:00

Dopravca si vyhradzuje právo zrušiť plánovaný odchod, ak si cestujúci v predstihu nezakúpi cestovný lístok. Doba trvania jednej cesty je cca 5:10 hod., vrátane prestávky počas jazdy v dĺžke cca 10 min.

* Motorové vozidlo čaká na cestujúcich (pri odchode z letiska v Katowice Pyrzowice a v Krakowe) max. 15 minút, len ak cestujúci oznámi dispečingu /+421 948 51 51 51/ svoje meškanie.

Vaše meškanie /ak o ňom vieme/ riešime nasledovne: V prípade ak klient nestíha rezervovaný odchod motorovým vozidlom, je potrebné to nahlásiť na dispečing včas a Vašu rezerváciu presunieme ak je voľné miesto na najbližší voľný odchod motorového vozidla. UNIBUSS spol. s r. o. nenesie žiadne následky za zmeškanie odchodu motorového vozidla – spojenia v prípade meškania lietadla. Úhradou cestovného lístka, berie klient túto skutočnosť na vedomie. Minimálny odporúčaný čas na prestup pred odletom sú 2 hodiny a po prílete je 1 hodina. V prípade kratšieho času je prestup na vlastnú zodpovednosť

Čl.VI.

Dohodnuté nástupné a výstupné miesta transfer Košice – Krakow airport – Katowice Pyrzowice airport

 1. Nástupné miesto v Košiciach: Protifašistických bojovníkov 6, parkovisko McDonald´s
 2. Nástupné a výstupné miesto Prešov: čerpacia stanica OMV pri autobusovej stanici
 3. Nástupné a výstupné miesto Poprad: parkovisko pri vlakovej stanici
 4. Nástupné miesto Krakow airport: nástupné a výstupné miesto pred odletovou halou
 5. Nástupné miesto Katowice Pyrzowice airport: nástupné a výstupné miesto pred odletovou halou A

Čl.VII

Postavenie cestujúceho

Cestujúci má právo:

Cestujúci je povinný:

Cestujúcemu počas prepravy nie je dovolené:

Čl.VIII

Oprávnenia dopravcu voči cestujúcim

Čl.IX

Povinnosti dopravcu

Dopravca je povinný najmä:

Čl.X

Rozsah prepravy batožiny

cestujúcim sa nedovoľuje brať so sebou:

Čl.XI

Preprava zvierat

Čl.XII

Postup pri nájdení zabudnutej príručnej batožiny a iných vecí

Čl.XIII

Postup vodiča taxislužby, dispečera pri dopravnej nehode, požiari vozidla a náhleho ochorenia cestujúceho počas prepravy

Pokiaľ dôjde k dopravnej nehode je vodič vozidla taxislužby povinný postarať sa (v medziach svojich schopností a možností) aby možné následky nehody boli obmedzené na čo najnižšiu mieru a nemohlo dôjsť k prípadnému ďalšiemu ohrozeniu osôb.

Vodič je povinný najmä:

Čl.XIV

TARIFA

Čl.XV

Akciové lístky, špeciálne ponuky

Čl.XVI

Storno PODMIENKY

Čl.XVII

Zodpovednosť

Čl.XIII

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Všeobecné ustanovenia:

Tento Reklamačný poriadok upravuje všetky právne vzťahy vznikajúce medzi cestujúcim, resp. iným odberateľom poskytovaných služieb (ďalej len „reklamujúci) a spoločnosťou UNIBUSS spol. s r. o. (ďalej len „dopravca“), na základe a v súvislostí s uplatňovaním reklamácií reklamujúcich voči dopravcovi, ktoré súvisia s kvalitou alebo správnosťou služieb, ktoré dopravca reklamujúcim poskytuje v rozsahu a kvalite garantovanom v zmluvách, prepravnom poriadku, alebo inými právnymi vzťahmi uzavretými medzi dopravcom a reklamujúcim, najmä postupy a lehoty vybavovania reklamácii, náležitosti reklamácie a všetky ostatné súvisiace právne vzťahy. Na účely tohto prepravného poriadku sa reklamáciou rozumie reklamujúcim uplatňované právo zo zodpovednosti za nedostatky služieb poskytovaných dopravcom v lehotách určených týmto Reklamačným poriadkom. Na účely tohto prepravného poriadku sa reklamujúcim rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá má postavenie spotrebiteľa podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“). Postup pri uplatňovaní reklamácie: Reklamujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu počas pracovnej doby osobne v prevádzke dopravcu, kde bola služba poskytnutá, alebo ju môže zaslať poštou, prípadne elektronickou poštou na adresu sídla dopravcu. Adresa sídla dopravcu: UNIBUSS spol. s r. o. Krosnianska 83, 040 22 Košice, Slovensko, e-mail: info@unibuss.sk

Náležitosti reklamácie:

Každá reklamácia musí obsahovať:

Neoprávnenosť, zamietnutie reklamácie:

 

Dopravca má právo odmietnuť vybavenie reklamácie v prípade ak:

Zamietnutie reklamácie oznámi dopravca reklamujúcemu písomne na adresu uvedenú v jeho písomnej reklamácii. V prípade nesúhlasu reklamujúceho s vybavením reklamácie má reklamujúci právo uplatniť svoje požiadavky na príslušnom súde.

Čl.XIX

Mimoriadna udalosť

Za mimoriadnu udalosť (ďalej v texte len „Mimoriadna udalosť“) pri výkone osobnej dopravy – taxislužby sa považuje:

Čl.XX

Záverečné ustanovenia

Tento PP je súčasťou zmluvy o preprave, pričom dopravca a cestujúci majú právo v písomnej dohode upraviť práva a povinnosti odlišne ako sú upravené v Prepravnom poriadku,

Tento PP bol schválený konateľom spoločnosti dňa 27. 09. 2019 a je účinný od 01. 10. 2019,